November 2007
Contribution to Marathi Theatre
Vishnudas Bhave Puraskar
Akhil Maharashtra Natya Vidyamandir Samiti, Sangli