Chhakke - Panje Buy It

YEAR : 1985.
PRODUCER : Nadkarni-Malvankar.
DIRECTOR : V.K.Naik.
CO-ACTORS : Ashok Saraf, Machhindra Kambli, 
Savita Prabhune, Priyadarshini.
ROLE : Raja Bairagi.