Palaa Palaa Kon Pudhey Paley Toh (Marathi) 1983

Producer : Purnima Theatres
Writer : Baban Prabhu
Director : Atmaram Bhende
Co-Stars : Bhakti Barve, Madhav Watve, Atmaram Bhende, Shashikant Rajadhyaksha, Kanchan Gharpure, Lata Mhapsekar
Role : Bansidhar
Total Shows
: 151