1972 
Best Amateur Actor 
("Prem Kahani")

Maharashtra State Award :

Natavarya Mama Pendse Puraskrut

Natasamrat Ganpatrao Bhagwat Puraskar